วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การบัญชีคืออะไร

การบัญชีคืออะไร
ประโยชน์ของ การบัญชี
1. ช่วยให้การวางแผน การควบคุม การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผล (การบริหารจัดการ) อีกทั้งยังสามารถประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และ
การหารายได้ขององค์กรได้
2. แสดงสถานการณ์จริงทางการเงินของกิจการเพื่อให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้อื่นทราบ
หน้าที่ทาง การบัญชี
1. บันทึก (recording) ตามวิธีการลงบันทึกรายการประจำ วันเช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างแรงงาน
2. จัดหมวดหมู่ข้อมูลที่บันทึก (classifying) เพื่อให้เข้าใจง่ายเช่น กลุ่มรายจ่ายค่าวัสดุ กลุ่มราย
จ่ายค่าบำ รุงรักษา กลุ่มรายรับจากบริการ เงินบริจาค
3. สรุปผล (summarizing) เป็นขั้นตอนต่อมาเพื่อแสดงสถานการณ์จริงทางการเงินที่สำ คัญเช่น
จัดทำ เป็นบัญชีกำ ไรขาดทุน (บัญชีแสดงผลการดำ เนินงาน) จัดทำ งบดุล (บัญชีแสดงฐานะ
ทางการเงินของกิจการ)
4. วิเคราะห์แปลผล (interpreting) โดยเปรียบเทียบรายการสำ คัญที่เกิดขึ้นในรอบ 1 ปี และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีต่อไป

ทำบัญชีเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น